Η πρόσφατη συνέντευξη μου με τον 𝚷𝛂𝛎𝛂𝛄𝛊ώ𝛕𝛈 𝚱𝛒𝛊𝛎ή 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝐓𝐕𝟏𝟎𝟎 έβγαλε ειδήσεις

  1. Η πρόσφατη συνέντευξη μου με τον 𝚷𝛂𝛎𝛂𝛄𝛊ώ𝛕𝛈 𝚱𝛒𝛊𝛎ή 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝐓𝐕𝟏𝟎𝟎 έβγαλε ειδήσεις:
  2. Αξίζει να αφιερώσουμε 5 ´ από τον χρόνο μας για να ενημερωθούμε για το 𝛔𝛈𝛍𝛂𝛎𝛕𝛊𝛋ό έ𝛒𝛄𝛐 𝛕𝛈ς 𝛂𝛑𝛐𝛘έ𝛕𝛆𝛖𝛔𝛈ς 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛐 𝛑𝛒ό𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂 των 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕𝛐𝛔𝛕𝛒ώ𝛔𝛆𝛚𝛎 σε όλο τον δήμο που 𝛏𝛆𝛋𝛊𝛎ά ά𝛍𝛆𝛔𝛂 𝛂𝛑ό 𝛂𝛖𝛕ό𝛎 𝛕𝛐𝛎 𝚳ά𝛊𝛐.

* 𝚮 𝛂𝛑𝛐𝛘έ𝛕𝛆𝛖𝛔𝛈 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛂𝛑ό 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛒𝛘ή έ𝛒𝛄𝛐 𝛕𝛈ς 𝚫𝛊𝛐ί𝛋𝛈𝛔𝛈ς 𝛍𝛂ς. Την 𝛑𝛊𝛔𝛕έ𝛙𝛂𝛍𝛆 , την 𝛍𝛆𝛌𝛆𝛕ή𝛔𝛂𝛍𝛆 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛗έ𝛒𝛂𝛍𝛆 να την βάλουμε 𝛔𝛕𝛐 𝚬𝚺𝚷𝚨 𝛋𝛂𝛊 𝛎𝛂 𝛆𝛏𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌ί𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛋𝛐𝛎𝛕ά 𝟏𝟎 𝛆𝛋. 𝛆𝛖𝛒ώ 𝛆𝛖𝛒𝛚𝛑𝛂ϊ𝛋ά 𝛘𝛒ή𝛍𝛂𝛕𝛂. 𝚳𝛈𝛅έ𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛃ά𝛒𝛖𝛎𝛔𝛈 για τους δημότες, 𝛕𝛆𝛒ά𝛔𝛕𝛊𝛐 έ𝛒𝛄𝛐 για τον τόπο.

* Η λειτουργία της ξεκινάει σε λίγες μέρες, μέσα στον Μάιο.Τα 𝛌ύ𝛍𝛂𝛕𝛂 𝛕𝛐𝛖 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛍𝛆 έ𝛎𝛂 «𝛕𝛂𝛏ί𝛅𝛊» 𝟒𝟎 𝛘𝛌𝛍 𝛔𝛕𝛐 𝛎έ𝛐 𝛔ύ𝛄𝛘𝛒𝛐𝛎𝛐 𝛅ί𝛋𝛕𝛖𝛐 καταλήγουν στον βιολογικό της ΕΥΑΘ στο Καλοχώρι. 𝚽𝛂ί𝛎𝛆𝛕𝛂𝛊 𝛂𝛑ί𝛔𝛕𝛆𝛖𝛕𝛐; ;𝚱𝛊 ό𝛍𝛚ς 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 𝛑𝛒𝛂𝛄𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂❗

* 𝚱𝛂𝛉𝛂𝛒ί𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆 τον υδροφόρο ορίζοντα και 𝛃𝛆𝛌𝛕𝛊ώ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛉𝛆𝛂𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ά 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛐𝛊ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝛕𝛈ς 𝛇𝛚ής 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈. 𝚱𝛂𝛕𝛂𝛒𝛄𝛐ύ𝛍𝛆 μέσα στο καλοκαίρι τον ξεπερασμένο βιολογικό με την προβληματική λειτουργία του στη θέση « 𝚸𝛚𝛍𝛂ϊ𝛋ό 𝚼𝛅𝛒𝛂𝛄𝛚𝛄𝛆ί𝛐» και 𝛏𝛆𝛋𝛊𝛎ά𝛍𝛆 τις μελέτες για έ𝛎𝛂 𝛍𝛐𝛎𝛂𝛅𝛊𝛋ό έ𝛒𝛄𝛐 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛍𝛐ύ 𝛍𝛆 𝛂𝛎ά𝛑𝛌𝛂𝛔𝛈, 𝛖𝛑𝛂ί𝛉𝛒𝛊𝛐 𝛉έ𝛂𝛕𝛒𝛐 𝛋𝛌𝛑 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛐𝛘ή 𝛑𝛐𝛖 𝛂𝛏ί𝛇𝛆𝛊 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛍𝛂ς.

* Τα έργα γίνονται 𝚱𝚨𝚻𝛀 από την γή ανεβάζουν όμως πολλά επίπεδα 𝚬𝚷𝚨𝚴𝛀 τη ζωή μας.

𝚺𝛆 𝛌ί𝛄𝛂 𝛍ό𝛎𝛐 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 και παρά τις τεράστιες δυσκολίες καταφέραμε να παραδώσουμε 𝛔ύ𝛄𝛘𝛒𝛐𝛎𝛈 𝛂𝛑𝛐𝛘έ𝛕𝛆𝛖𝛔𝛈, 𝛗𝛖𝛔𝛊𝛋ό 𝛂έ𝛒𝛊𝛐, έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛂 𝛖𝛅𝛒ό𝛍𝛆𝛕𝛒𝛂 𝛎𝛆𝛒𝛐ύ, 𝛐𝛑𝛕𝛊𝛋ές ί𝛎𝛆ς, ό𝛌𝛂 𝛂𝛖𝛕ά είναι 𝛈 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ά 𝛍𝛂ς 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛍𝛂ς.

𝚨𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕𝛐𝛔𝛕𝛒ώ𝛔𝛆𝛊ς 𝟏𝟎 𝛆𝛋. 𝛆𝛖𝛒ώ 𝛂𝛑ό 𝛕𝛐𝛎 𝚳𝛂ί𝛐

* Οι δρόμοι μας ταλαιπωρήθηκαν από τα έργα, 𝛂𝛖𝛕ά 𝛕𝛂 έ𝛒𝛄𝛂 ό𝛍𝛚ς 𝛉𝛂 𝛍𝛆ί𝛎𝛐𝛖𝛎 𝛄𝛊𝛂 𝛑ά𝛎𝛕𝛂 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛍𝛂ς.

* 𝚵𝛆𝛋𝛊𝛎ά𝛍𝛆 από τον Μάιο κιόλας 𝛍𝛆 𝟏𝟎 𝛆𝛋. 𝛆𝛖𝛒ώ 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌𝛕𝛐𝛔𝛕𝛒ώ𝛔𝛆𝛊ς 𝛔𝛆 ό𝛌𝛐 𝛕𝛐𝛎 𝛅ή𝛍𝛐 «𝛄𝛊𝛂𝛕𝛒𝛆ύ𝛐𝛎𝛕𝛂ς» τους «τραυματισμένους» δρόμους που μας ταλαιπώρησαν στην διάρκεια των έργων.

Το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων θα εξελιχθεί σε 𝛅ύ𝛐 𝛅𝛊𝛂𝛅𝛐𝛘𝛊𝛋ές 𝛗ά𝛔𝛆𝛊ς 𝛍έ𝛘𝛒𝛊 𝛕𝛈𝛎 Ά𝛎𝛐𝛊𝛏𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟒.
Σας 𝛆𝛖𝛘𝛂𝛒𝛊𝛔𝛕𝛐ύ𝛍𝛆 όλους για την 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛎ό𝛈𝛔𝛈 και σας 𝛅𝛊𝛂𝛃𝛆𝛃𝛂𝛊ώ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 ότι 𝛉𝛂 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ί𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆 με την ίδια 𝛔𝛐𝛃𝛂𝛒ό𝛕𝛈𝛕𝛂 και 𝛔𝛖𝛎έ𝛑𝛆𝛊𝛂 να 𝛅𝛊𝛋𝛂𝛊ώ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 την 𝛆𝛍𝛑𝛊𝛔𝛕𝛐𝛔ύ𝛎𝛈 σας!